1. Rekisterin pitäjä
Nubes Oy
Kauppaneuvoksentie 10
63400 Alavus
Y-tunnus 3214327-6

2. Yhteyshenkilö
Alemaan asiakaspalvelu, 0505184669

3. Rekisterin nimi
Alemaan verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Alemaan verkkokaupan asiakassuhteiden hoito, asiakasyhteydenpito ja tilausten käsittely sekä arkistointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja Nubes Oy:n markkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä alemaan asiakaspalveluun esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen heikki.nubes@gmail.com

Henkilö tietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilö tietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilö tietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite ja käyttäjän mahdollisesti ilmoittamat puhelinnumerot sekä käyttäjän mahdollisesti ilmoittama yritys. Laskulla tai Osamaksulla tilattaessa vaatii luottotarkistusta varten henkilötunnuksen. Henkilötunnuksia ei säilytetä Alemaan asiakasrekisterissä, ne ovat ainoastaan luottotarkistusta varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön antamat tiedot ostotapahtuman tai Alemaan verkkosivuilla käynnin yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole, vaan tiedot tallennetaan atk-järjestelmään. ATK:lle tallennettuihin tietoihin pääsevät verkkokauppaa hoitavat henkilöt, näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät.

Jos asiakas haluaa poistaa tietonsa, se käy ilmoittamalla siitä Alemaan asiakaspalveluun heikki.nubes@gmail.com tai puhelimitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kts. Kohta 2).

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröityneellä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti käymällä rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle kohdassa 1. olevaan osoitteeseen.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella rekisteröityneellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Henkilötietolaki 30§) Alemaan verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja koskevat kiellot tulee osoittaa kohdassa 1 olevaan osoitteeseen.


Alemaassa on ainainen ale